Hoppa till innehåll

Soldater med hjälm på huvudet går efter varandra och bär pansarskott på ryggen. Foto Försvarsmakten.

Uppbyggnad och underhåll av Försvarsmaktens prestationsförmågor

Försvarsmaktens trupper och deras materiel bildar det finländska försvarssystemets prestationsförmågor. Arbetet med att utveckla dessa är långsiktigt och målmedvetet. Försvarsmaktens logistikverk deltar i alla arbetsskeden.

Försvarsmaktens utvecklingsarbete fastställs bland annat genom statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelser. På basen av redogörelserna och övriga analyser gör Försvarsmakten upp utvecklingsprogram och inom ramen för dessa fastställs vilka militära prestationsförmågor som ska eftersträvas.

Prestationsförmågorna utgörs av en helhet bestående av de vapensystem och övriga system som anskaffas, av trupperna och deras användningsprinciper och som förmår utföra de uppgifter som krävs. Vid uppbyggandet av prestationsförmågor eftersträvas lösningar som lämpar sig för finländska förhållanden och för försvarssystemshelheten och som ur resurssynvinkel är hållbara.

För att uppfylla de målsättningar som fastställs i utvecklingsprogrammen etableras projekt där man anskaffar trupper, system och materiel som är nödvändiga för att bygga upp prestationsförmågorna.

Livscykeln för den materiel som anskaffas och för trupperna som använder den följer en så kallad livslängdsmodell: projektet inleds med att fastställa ett koncept för de helheter som ska anskaffas, därefter följer planering, utveckling och uppbyggnad av prestationsförmågan.

Sedan använder Försvarsmaktens trupper de system som har anskaffats och medan de används underhålls de och utvecklas vidare. Prestationsförmågans livscykel avslutas med urbruktagande där man gör sig av med materielen och systemen.

Försvarsmaktens logistikverk deltar i uppbyggande, användning och underhåll av Försvarsmaktens prestationsförmågor i alla skeden. Redan vid utarbetandet av utvecklingsprogrammen deltar Logistikverket, tillsammans med de försvarsgrenar som använder prestationsförmågorna och övriga av Försvarsmaktens förvaltningsenheter, i att fastställa de prestationsförmågor som ska anskaffas.

I de olika skedena av prestationsförmågans livscykel ansvarar Logistikverket för anskaffning, tekniskt underhåll och utveckling av prestationsförmågan samt för de tekniska, kommersiella och juridiska arrangemangen gällande urbruktagande av de system och den materiel som projektet omfattar.

Krigsekonomi, prestationsförmågor och Logistikverket 

Tekniska och kommersiella förberedelser för konstruktionen av materielens prestationsförmåga samt övergripande samordning av hanteringen av den tekniska livslängden hör till området krigsekonomi. 

Enligt den definition som ofta används menas med begreppet krigsekonomi alla de åtgärder för militära försvaret som relaterar till Försvarsmaktens anskaffning av utrustning och upprätthållande av materiella beredskapen i olika beredskapslägen. 

Logistikens civila del, det vill säga inhemska och utländska industrin som producerar materiel och tjänster åt Försvarsmakten samt företags arbetsinsats, har en viktig roll i upprätthållande av krigsekonomiska materiella beredskapen under kristid. 

Krigsekonomin är även en del av det finländska samhällets allmänna försörjningsberedskap som tryggar samhällets verksamhet under undantagsförhållanden och som upprätthålls även av andra än militära aktörer. 

I Försvarsmaktens krigsekonomiska helhet ansvarar Logistikverket för krigsekonomins sektorstyrning, till vilken hör Försvarsmaktens materialförvaltning, hantering av partnerskap, försörjningsberedskap, produktion av explosiva varor och i anknytning till den styrningen av övervakning av explosiva varornas skick. Även internationella materielsamarbetet är en viktig del av krigsekonomins helhet samt en viktig del av Logistikverkets roll i dess styrning.

´