Hoppa till innehåll

Två datorskärmar, på vilka man kan se nomenklaturförteckningar. Foto Försvarsmakten.

Centret för kodifiering

Centret för kodifiering är en nationell myndighet som kodifierar Försvarsmaktens materiel.

Centret för kodifiering förvaltar kategoribeteckningarna för försvarsmaterielen under ledning av Huvudstabens logistikavdelning. Centret hör till Staben för Försvarsmaktens logistikverk. Centret för kodifiering ansvarar för förvaltning av kategoribeteckningar för försvarsmaterielen, ända från anskaffning till urbruktagande.

Natos kodifieringssystem

Målsättningen med Natos kodifieringssystem är att kodifiera materielen enligt ett gemensamt överenskommet kodifieringssystem som gör att materiel kan identifieras och bytas internationellt. Finland har rätt att och har förpliktat sig att kodifiera materiel som tillverkas i Finland med Natos kodifieringssystem och får använda den information som finns i systemet för nationella logistiska behov.

Centret för kodifiering utbildar personer i kodifiering, både vid Försvarsmakten och hos företag. Centret stöder finländska industri i frågor som rör Natos kodifieringssystem och beviljar i egenskap av myndighet NCAGE-koder till företag som behöver sådana.

Mera information om Natos kodifieringssystem (Nato Codification System, NCS) finns på webbplatsen www.nato.int/codification.