Hoppa till innehåll

Soldater följer med då man lastar av frakt via den bakre rampen på ett transportflygplan med hjälp av ett lastningsfordon. Foto Försvarsmakten.

Internationellt samarbete

I likhet med många andra aktörer i det moderna samhället ingår Försvarsmaktens logistiksystem i samarbetsnätverk, inte bara nationellt utan också internationellt. I en modern verksamhetsmiljö förutsätts samverkan med utländska aktörer i alla beredskapslägen för att göra Försvarsmaktens verksamhet möjlig.

Till Försvarsmaktens logistikverks uppgifter hör att säkerställa en effektiv användning av Försvarsmaktens prestationsförmågor samt verkställandet av operationer under alla förhållanden.

Som en del av att uppfylla sina uppgifter står Logistikverket i kontinuerlig växelverkan med finländska och utländska samarbetspartner. I utvecklandet av Försvarsmaktens prestationsförmågor ingår som en central del anskaffning av försvarsmateriel från andra länder samt underhåll och utveckling av prestationsförmågan hos den materiel som är i användning. Därmed är samarbetet med försvarsförvaltningen i materielens tillverknings- eller ursprungsland och industrin i branschen ofta intensivt och långsiktigt.

I Logistikverkets verksamhet finns även en annan internationell aspekt: En av Logistikverkets uppgifter är att planera och verkställa Försvarsmaktens praktiska logistikarrangemang både i Finland och utomlands. Det internationella samarbetet syns bland annat i planeringen av Försvarsmaktens person- och materieltransporter för krishantering och övrig verksamhet. Transporter genomförs i samarbete med internationella samarbetspartner, varav en del är statliga och andra kommersiella aktörer.

Logistik för värdlandsstöd

Till Försvarsmaktens lagstadgade uppgifter hör sedan 2017 förmåga att ta emot militärt bistånd, vilket kan innebära t.ex. materiel, trupper eller utbyte av lägesbild. Vidare kan Finland även ge militärt bistånd till en annan stat, till EU eller till en internationell organisation. Att ge eller ta emot internationellt bistånd förutsätter ett separat politiskt beslut om detta.

För att kunna ta emot militärt bistånd upprätthåller Försvarsmakten förmåga att ge värdlandsstöd på Finlands territorium åt den part som ger bistånd. Försvarsmaktens logistikverk ansvarar tillsammans med Armén, Marinen och Flygvapnet för stödet till Försvarsmaktens egna trupper samt för planering och verkställande av logistiken för värdlandsstöd för de gästande deltagarna, både under normala förhållanden och undantagsförhållanden.

Funktionerna inom värdlandsstöd testas och utvecklas i samband med övningar i nationellt försvar som arrangeras i Finland och som gästas av utländska trupper.

Värdlandets logistikstöd till gästande trupper omfattar i praktiken nästan samma stöd som Försvarsmakten ger till sina egna trupper för att säkerställa personalens och systemens funktionsförmåga och materielens användbarhet. Stöd till gästande trupper ges bland annat i samband med att de anländer till Finland, med transporter och planering av transporter, inkvartering, bespisning, tillgång till bränsle, reservdelar och ammunition samt medicinalvård och miljöskydd. För logistiktjänsterna uppbärs i samband med övningsverksamheten en avgift enligt Försvarsmaktens prislista.

Nordiskt samarbete

Några av Försvarsmaktens logistikverks mest centrala internationella samarbetspartner är försvarsmakterna i de nordiska länderna samt deras materiel- och logistikverk. Logistikverket deltar i utvecklingen av samarbetet inom ansvarsområdena för logistik och försvarsmateriel som en del av FISE-samarbetet mellan Finland och Sverige samt inom ramen för FINO-samarbetet mellan Finland och Norge.

De nordiska länderna bedriver samarbete inom ansvarsområdena för logistik och försvarsmateriel även inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet, Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO). 

´