Hoppa till innehåll

Kontinuerlig beredskap och lokalt försvar i centrum för arméns verksamhet

Armén
Utgivningsdatum 30.12.2021 13.33
Pressmeddelande

Kommendörsbyte vid armén idag den 30 december i S:t Michels.

Generallöjtnant Pasi Välimäki blir kommendör för armén. Generallöjtnant Pasi Välimäki har varit försvarsmaktens operationschef sedan augusti 2019. Generallöjtnant Petri Hulkko, som lett armén sedan augusti 2017, överförs till reserven. 

– Jag får ta emot en armé, som har utvecklats avsevärt både vad gäller beredskap och prestationsförmåga. Arméns förmåga att svara på militära hot som utvecklas snabbt och undantagssituationer under normala förhållanden har förbättrats. I utbildningen har man infört såväl beredskapsenhetsverksamhet som praxisen i Utbildning 2020, konstaterade generallöjtnant Välimäki i sitt festtal.

Förändringen i den internationella säkerhetsmiljön ställer stora krav på armén. Verksamheten måste kunna styras flexibelt och enligt situationen. 

– Vi måste fundera på olika  lösningsalternativ,  se över våra planer och hålla fokus på uppgiften när vi löser de utmaningar vi står inför. Vi behöver ledarskap och ett innovativt grepp på alla nivåer.

Under generallöjtnant Välimäkis kommendörskap inleds verkställandet av riktlinjerna i statsrådets försvarsredogörelse. 

– Den praktiska planeringen av det lokala försvaret och utvecklingen av det lokala försvarets trupper och prestationsförmåga kommer att vara mycket intressant och givande. Lokala särdrag och kompetens – lokala myndigheter och reservister –  ska beaktas, säger Välimäki.

Värnplikten är till fördel för hela samhället

Generallöjtnant Petri Hulkko sammanfattade i sitt tal sin kommendörsperiod under tre punkter.

– När det gäller beredskapen har vi utvecklat ett kostnadseffektivt system som fungerar och är trovärdigt i denna svårförutsägbara säkerhetsmiljö. Corona har gett oss nya insikter till exempel vad gäller utbildningsarrangemangen. Internationellt samarbete har i positiv bemärkelse blivit en del av vår vardag. I synnerhet det finsk-svenska armésamarbetet har utvidgats till att omfatta alla delområden, från materielsamarbete till operativ planering.

Generallöjtnant Hulkko lyfter fram mötena med värnpliktiga som de finaste stunderna under sitt kommendörskap. 

– Jag kommer aldrig att sluta förvåna mig över beväringarnas förmåga att på kort tid tillägna sig soldatens färdigheter eller reservisternas förmåga att förena civil och militär kompetens. Vi måste fortsätta att göra allt vi kan för att så många finländska män och frivilliga kvinnor som möjligt ska inleda beväringstjänsten och slutföra den med ära. Detta är inte bara nödvändigt med tanke på det militära behovet, utan också till fördel för hela samhället. 

Generallöjtnant Hulkko tackade i sitt tal arméns motiverade och yrkeskunniga personal, som har gjort det möjligt att utveckla försvarsgrenen. 

– Armén har vind i seglen. Min åsikt är en yrkesmilitärs absoluta bedömning av sina egna trupper men också en allmänt erkänd subjektiv uppfattning om Finlands armé. 

Till högtidligheterna vid kommendörsbytet för armén hörde att avtäcka den avgående kommendörens, generallöjtnant Hulkkos porträtt samt en paradmönstring i Karkialampi i S:t Michels. Vid paradmönstringen var alla arméns truppförband representerade.

´