Hoppa till innehåll

Det nordiska stridsuniformsprojektet redo för fältförsök

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 11.11.2019 11.02
Pressmeddelande

Finlands, Sveriges, Norges och Danmarks gemensamma projekt Nordic Combat Uniform (NCU) har som målsättning att skapa ett enhetligt stridsuniformssystem för Finlands, Sveriges, Danmarks och Norges försvarsmakters bruk. Projektet framskrider under vintern 2019-2020 till det skede, där man samlar in information om hur fyra anbudsgivares uniformssystemhelheter fungerar i fältförhållanden.

Mallit esittelevät ryhmäkuvissa pohjoismaisen taisteluasuhankkeen neljä taisteluasuehdokasta.

Finlands andel av fältförsöken för NCU-uniformssystemhelheterna kommer att arrangeras från december 2019 till maj 2020 i Jägarbrigaden och Kajanalands brigad. Under fältförsöksskedet använder testgrupper bestående av beväringar NCU-uniformssystemen under sin dagliga tjänstgöring och stridsutbildning. I Finland kommer uniformssystemet  att tas i bruk vid sidan av den inhemska M05-stridsuniformen samt M04-stridsuniformen för den varma klimatzonen, som för tillfället är i tjänstebruk. Plaggen kommer att förses med samma kamouflagemönster som de nuvarande uniformerna har. Foto: Joakim Serkelä / Försvarsmaktens logistikverk

Det nordiska stridsuniformsprojektet, som startade 2016, är en del av NORDEFCO:s, (Nordic Defence Cooperation) försvarsmaterielsamarbete. Stridsuniformssystemet NCU omfattar uniformskonfigurationer från underkläder till ytterkläder som används i europeiska, i djungelmiljö samt i ökenförhållanden.

Som helhet är det nordiska stridsuniformssystemet enhetligt i alla länder, men varje land kommer att använda sitt nationella kamouflagemönster på plaggen.  Huvudbonader, handskar, kängor eller skyddsutrustning för soldat ingår inte i NCU-helheten, utan varje deltagarland anskaffar dem självständigt.

Valet av leverantör för det nordiska uniformssystemet sker i slutet av år 2020 och de första uniformerna levereras till deltagarländerna 2021.Totalvärdet för uniformsprojektet under åren 2021-27 uppgår, då man beaktar samtliga upphandlingar som de nordiska länderna gör, till maximalt ca 425 miljoner euro.

Finlands försvarsmakt har förbundit sig att upphandla NCU-uniformssystem på grundval av ett sjuårigt ramavtal till maximalt 65 miljoner euro. Avtalet ska undertecknas 2021.
I Finland kommer uniformssystemet NCU att tas i bruk vid sidan av den inhemska M05-stridsuniformen samt M04-stridsuniformen för den varma klimatzonen, som för tillfället är i tjänstebruk. Plaggen kommer att förses med samma kamouflagemönster som de nuvarande uniformerna har.

Parallellt med projektet som förnyar uniformerna utvecklar försvarsmakten soldatens eldkraft, överlevnadsförmåga, rörlighet, lägesmedvetenhet samt upprätthållande av stridsförmågan på ett mångsidigt sätt. Eldkraften har förbättrats under de senaste åren bl.a. genom modernisering av stormgeväret (RK62M). Överlevnadsförmågan utvecklas exempelvis genom anskaffning av skyddsmasker och hjälmar samt genom att ta i bruk inhemska M17-skyddsvästar. Prestationsförmågan för spanare och eldledare har förbättrats genom att anskaffning av nya värmekameror och målbestämningsanordningar.

 

Beväringar testar stridsuniformen i Finland


Upphandlingen av de gemensamma nordiska uniformerna började 2016 med informationsbegäran. Under detta skede gjorde man en kartläggning av de uniformssystem som fanns på marknaden. Efter informationsbegäran följde inom ramen för NCU-projektet två anbudsomgångar under 2018 och 2019.

I sina anbud beskrev anbudsgivarna sina uniformshelheter, som enligt deras uppfattning motsvarar de funktionella krav som har ställts upp av NCU-länderna.
Utgående från anbuden har NCU-projektet bjudit in fyra anbudsgivare till fältförsök som kommer att pågå från december 2019 till maj 2020.  Under försöken utvärderas hur uniformssystemen som helhet fungerar under olika förhållanden, och användarerfarenheter av deras lämplighet för tjänstebruk samlas in.

Försöken som avser uniformskonfigurationerna för Europa genomförs av försvaret i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Fältförsöken i fråga om konfigurationerna för djungelmiljön och ökenområden verkställs av det danska försvaret.

Finlands andel av fältförsöken för uniformssystemhelheterna kommer att arrangeras från december 2019 till maj 2020 i Jägarbrigaden och Kajanalands brigad. Under fältförsöksskedet använder testgrupper bestående av beväringar NCU-uniformssystemen under sin dagliga tjänstgöring och stridsutbildning. Utöver detta utsätts uniformssystemen för separata test, genom vilka man utvärderar bl.a. hur de fungerar i arktiska förhållanden.

Personalen som deltar i fältförsöken delas in i fyra testgrupper, vars medlemmar får använda någon av de uniformshelheter som de inbjudna anbudsgivarna  har sammanställt för Europa-konfigurationen. 

Efter att fältförsöken har slutförts samlas responsen från de nordiska användargrupperna in av Sveriges försvarsforskningsinstitut, (Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI). NCU-projektet analyserar responsen och använder den för att producera en teknisk bedömning av uniformskandidaterna.

Den tekniska bedömningen och anbuden som erhållits av anbudsgivarna bildar en helhet, på grundval av vilken NCU-projektet fattar beslut om vilken anbudsgivare som ska utses till leverantör av de nordiska ländernas uniformssystem.