Hoppa till innehåll

Logistikverkets övning LOGEX21 stöder huvudkrigsövningshelheten år 2021

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 12.5.2021 12.57
Pressmeddelande

Försvarsmaktens huvudkrigsövning under våren 2021 genomförs till följd av coronavirussituationen som delövningar på olika håll i Finland. Försvarsmaktens logistikverk deltar i övningshelheten 14.5 – 3.6 med sin övning Logistics Exercise North (LOGEX) 21 samt genom att stöda övningstrupperna till lands, till sjöss och i luften.

Under Försvarsmaktens huvudkrigsövning som arrangeras vartannat år övas samverkan mellan de olika försvarsgrenarna, eldanvändning, logistiska arrangemang och ledarskap samt samverkan med Gränsbevakningsväsendet. De övningar som Armén, Marinen och Flygvapnet vid månadsskiftet maj-juni ordnar runt om i Finland bildar huvudkrigsövningshelheten år 2021.

Försvarsmaktens logistikverk ansvarar för att ge de övande trupperna mångsidigt stöd, som möjliggör deras verksamhet. Försvarsmaktens logistiksystem ställer den materiel som behövs under övningen till truppernas förfogande. Detta täcker allt från vapensystem till fordon och soldatens personliga utrustning och man tar också hand om underhållet av utrustningen. Logistikverket försäkrar sig också för sin del om att bränsle-, medicinal- och bespisningstjänster samt övriga underhållstjänster fungerar friktionsfritt.

Den största delövningen under Försvarsmaktens huvudkrigsövning 2021 är Arméns Northern Forest 21, som arrangeras i Rovajärvi, Sodankylä och Kittilä 17.5 – 3.6. Övningens totala styrka uppgår till ca 7000 personer, av vilka ca 2000 är reservister.

Northern Forest och Flygvapnets övningsverksamhet som samtidigt pågår i norra Finland får stöd av den största logistikövningshelheten under huvudkrigsövningen 2021, övningen LOGEX21, som arrangeras av 3. Logistikregementet vid Försvarsmaktens logistikverk. I övningen deltar 300 personer bestående av representanter för personalen och reservister.

Övningen LOGEX21 producerar mångsidigt logistiskt stöd åt de trupper som övar i norra Finland. I samband med övningen utbildas reservister för logistikuppgifter under undantagsförhållanden bl.a. i så kallade RSOM-kompanier. RSOM-verksamheten (Receiving, Staging, Onward Movement) omfattar de åtgärder genom vilka Försvarsmakten bereder sig på att i enlighet med sin uppgift, som inskrivits i lag 2017, ta emot internationellt militärt bistånd. Att ta emot bistånd förutsätter ett politiskt beslut.

Försvarsmaktens logistikverk har utbildat RSOM-reservister sedan 2020. Under övningen LOGEX21 övas RSOM-verksamhet samt åtgärder i samband med givandet av värdlandsstöd till utländska trupper tillsammans med svenska trupper, som anländer till Arméns övning Northern Forest. Kärnan i RSOM-verksamheten bildar mottagandet av materiel och trupper som anländer land-, sjö- eller luftvägen till inreseplatserna, instruerandet av trupperna samt ordnandet av förflyttningar och transporter inom landet. Värdlandsstödet omfattar för sin del praktiska åtgärder, som stöder den utländska truppens verksamhet under den tid den vistas i Finland. I praktiken består stödet av tjänster inom materielunderhåll  och övrigt underhåll, som på många sätt liknar de tjänster som Försvarsmakten ger sina egna trupper.

I övningen LOGEX 21 deltar också Försvarsmaktens strategiska partner Leijona Catering och Millog, som under övningen deltar i arrangemang för bespisning och underhåll av Arméns fordonsmateriel.

Vid planeringen av krigsövningarna följer man med hur coronasituationen utvecklar sig och verkställandet granskas ännu från fall till fall. Under övningarna fäster man särskild uppmärksamhet vid hälsosäkerheten samt ett noggrant iakttagande av coronaanvisningarna. Ändringar i övningsverksamheten är möjliga.

På Försvarsmaktens COVID-19-webbplats finns ytterligare information och anvisningar till beväringar och reservister i anslutning till coronaviruset.