Hoppa till innehåll

Kontrakt om design av fartygen i Flottilj 2020 undertecknades

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 28.4.2017 12.00 | Publicerad på svenska 28.4.2017 kl. 12.23
Pressmeddelande

Försvarsmaktens logistikverk och Rauma Marine Constructions (RMC Oy) har ingått ett kontrakt om design av fyra multifunktionsfartyg av korvettyp, vilka ingår i projektet Flottilj 2020. Designkontraktet följer på en avsiktsförklaring som Försvarsmakten och RMC gjorde i september 2016. Försvarsminister Jussi Niinistö gav den 7 april 2017 logistikverket fullmakt att ingå ett designkontrakt som syftar till byggandet av fartygen. Kontraktets värde uppgår till cirka 7,5 miljoner euro.

RMC Oy har goda förutsättningar att designa fartygen, som har en hög kravnivå, i samarbete med Försvarsmakten. Genom den design som ingår i kontraktet preciseras fartygskonceptet och produceras material för den grundläggande fartygsdesign som krävs för att fartygen ska kunna byggas. Avsikten är att det egentliga byggnadskontraktet gällande fartygen ska ingås under år 2018.

Genom det krav på försörjningsberedskap som ställdes hösten 2015 i beslutet om att inleda Flottilj 2020 förutsattes det att den finska försvarsindustrin ska ha tillräckligt kunnande i branschen, teknik och produktionsförmåga också i framtiden som stöd för den förmåga som nu ska upphandlas. Inhemsk kapacitet att underhålla, upprätthålla och reparera skador tryggar fartygens användbarhet både i normala förhållanden och i undantagsförhållanden.

Med designkontraktet samlar RMC Oy en designorganisation bestående av inhemska och utländska företag, vars centrala försörjningsberedskapskrav och mål är att
1. genomföra en grundläggande design av fartygen i Flottilj 2020 i enlighet med kontraktet,
2. utöka det befintliga inhemska krigsfartygskunnandet,
3. introducera nya inhemska fartygsdesigner i krigsfartygsdesign,
4. förvärva det specialkunnande som behövs från utländska parter.

I fartygsdesignen beaktas ytstridsförmåga, sjömineringsförmåga, möjlighet till ubåtsjakt, förmåga att leda sjöoperationer samt att fartygen ska kunna vara långa tider på sjön i alla väder- och isförhållanden.

De fartyg som ingår i projektet Flottilj 2020 ersätter minfartyget Pohjanmaa, som redan tagits ur drift, och dessutom fyra robotbåtar i Rauma-klassen och två minfartyg i Hämeenmaa-klassen. Projektets totala kostnader har uppskattats till 1,2 miljarder euro. Avsikten är att de första fartygen ska tas i drift år 2021.