Hoppa till innehåll

Den slutliga anbudsförfrågan gällande HX-jaktplansprojektet sändes ut

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 29.1.2021 14.15
Pressmeddelande
Rafale-, Eurofighter-, Gripen-, F-35- ja Super Hornet-hävittäjät HX-hävittäjähankkeen tunnuksen ympärillä

Försvarsmaktens logistikverk har den 29 januari 2021 sänt den sista och slutliga anbudsförfrågan gällande HX-projektet.

Den slutliga anbudsförfrågan gäller följande multirollflygplan samt tillhörande system och vapen: Boeing F/A-18 Super Hornet (Förenta staterna), Dassault Rafale (Frankrike), Eurofighter Typhoon (Storbritannien), Lockheed Martin F-35 (Förenta staterna) och Saab Gripen (Sverige). De slutliga anbuden ska lämnas in senast den 30 april 2021. 

Den sista anbudsförfrågan och de bindande anbud anbudsgivarna väntas lämna i den är den sista fasen i anbudsförfarandet för HX-projektet. Anbudstävlan inleddes våren 2018 när försvarsmaktens logistikverk sände en preliminär anbudsförfrågan och inbjudan  till förhandlingar i fråga om HX-projektet. Den preciserade anbudsförfrågan skickades ut i oktober 2019 och svaren på den lämnades in i januari 2020. Förhandlingsfaserna i HX-projektet har infallit mellan anbudsförfrågningarna.  

I den slutliga anbudsförfrågan ställs enhetliga krav. Anbudsförfrågan är dock specifik för varje anbudsgivare, vilket innebär att varje anbudsgivares anbudsförfrågan baserar sig på den helhet som redan erbjudits i det preciserade anbudet och förhandlingarna och på preciseringarna i fråga om den. I och med den slutliga anbudsförfrågan ombeds varje anbudsgivare att samla in de uppgifter som hen lämnat i tidigare anbud och förhandlingar i form av ett slutgiltigt och bindande anbud. 

Riksdagen har för jaktplansprojektet godkänt en beställningsfullmakt på 9,4 miljarder euro, genom vilken man ska skaffa ett system som ersätter Hornet, samt ett femårigt reservationsanslag på 579 miljoner euro, genom vilket man ska säkerställa att den upphandlade helheten kan tas i bruk som en del av Finlands försvarssystem. För beredningskostnader för upphandlingen har det beviljats 21 miljoner euro. 

De olika anbudsgivarnas HX-lösningar skiljer sig från varandra i fråga om kostnaderna för ibruktagande, byggnadsbehov och integrering i försvarssystemet. I den slutliga anbudsförfrågan anges därför en övre gräns för anbudspriset specifikt för varje anbudsgivare. I anbudsförfrågan ingår på motsvarande sätt en reservation för upphandlingar och avtalsförändringar som ska genomföras senare.  Således är det leverantörsspecifika pristaket för anbudspriset cirka 9 miljarder euro.

På sitt möte i januari 2021 har regeringens finanspolitiska ministerutskott förordat att en preciserad anbudsförfrågan ska sändas. Grunderna för och styrningen gällande HX-projektets genomförande finns i regeringsprogrammet och i statsrådets försvarsredogörelse från 2017. 
En helhet med kapacitet för årtionden

HX-projektets uppgift är att i enlighet med kraven som ställs i den säkerhetspolitiska omgivningen och den tekniska utvecklingen fullt ut ersätta den åldrande Hornet-materielens kapacitet med ett nytt multirollflygplan. 

Den kapacitet som är föremål för upphandlingen uppkommer av den upphandlingshelhet som byggs upp runt varje alternativt multirollflygplan, som utöver flygplan även omfattar andra tekniska system, utbildningssystem, behövlig serviceutrustning, testanordningar och reservdelar samt vapen, sensorer och specialsystem samt andra behövliga stödfunktioner per plantyp. Till helheten hör också de ändringar i lednings- och informationssystem som integrationen i försvarssystemet kräver samt byggandet av säkerhetskritisk infrastruktur.

Beslutsområden 

Valet av multirollflygplan baserar sig på fyra beslutsområden: multirollflygplanens militära prestationsförmåga, försörjningsberedskap, industriellt samarbete och kostnader. Upphandlingens säkerhets- och försvarspolitiska konsekvenser bedöms utanför det egentliga anbudsförfarandet. Dessutom förutsätter upphandlingsbeslutet avtalsberedskap hos den HX-anbudsgivare som föreslås bli antagen.

Eftersom upphandlingen påverkar försvarsmaktens funktionsförmåga och avgör flygvapnets stridsförmåga ända till 2060-talet, bör upphandlingsbeslutet i första hand leda till att man väljer det system som till sin prestationsförmåga är bäst, inklusive stödjande element och utvecklingsförmåga under hela livscykeln och i framtiden.

Tillverkaren måste erbjuda lösningar gällande industriellt samarbete, vilka uppfyller kraven, samt ett underhållssystem som möjliggör verksamhet i undantagsförhållanden och en tillräckligt självständig funktionsförmåga som krävs för detta. Drifts- och underhållskostnaderna för det system som ska upphandlas ska täckas med medel ur försvarsbudgeten.  

Anbuden rangordnas endast utgående från prestationsförmågan. I fråga om övriga beslutsområden krävs att anbudet uppfyller de krav som i anbudsförfrågan definieras för beslutsområdena.

Upphandlingens olika faser härefter

De slutliga och bindande anbud som lämnats före utgången av april bedöms i enlighet med beslutsmodellen för HX-projektet för att ta fram ett förslag till val av system. När en anbudsgivare godkänns i beslutsområdena för försörjningsberedskap, industriellt samarbete och kostnader, går denna vidare till den sista fasen av bedömning av prestationsförmågan.

Bedömningen av prestationsförmågan görs stegvis på basis av de erbjudna helheterna och på basis av prestandavärdena som verifierats vid provningar. I det sista skedet görs en simulation med ett långvarigt krigsspel för att bedöma hur effektiv militär kapacitet de olika kandidaternas HX-system har. Försvarsmaktens förslag till beslut om val av system fattas på basis av resultatet av krigsspelet och en bedömning av systemets framtida utvecklingspotential.  
Statsrådet fattar HX-upphandlingsbeslutet på framställning av försvarsministeriet i slutet av 2021. 

Ytterligare information ges av:

Lauri Puranen, programdirektör, försvarsministeriet, tfn 0295 140403
Kari Renko, ingenjörgeneralmajor, försvarsmaktens logistikverk, tfn 0299 800 (växel)
Juha-Pekka Keränen, brigadgeneral, flygstaben, tfn 0299 800 (växel)
 

HX Best and Final Offer Cover Letter (pdf)